מסלול עסק בהקמה

מהו עסק בהקמה

עסק בהקמה הינו אחד מהבאים:

1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).

2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.

3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.

4.בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את   העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

עסק יצואן – עסק קטן או בינוני שהיקף הייצוא השנתי שלו עולה על 250,000 דולר סכום ההלוואה המקסימאלי הינו 12% ממחזור המכירות השנתי של העסק.

ככל שיתרת ההלוואה המקורית נמוכה מ-50% מהסכום שהועמד במקור ניתן להמירה לתנאי ההלוואה המשלימה ללא גרייס של חצי שנה.

תנאי ההלוואה:

  • סכום מקסימלי: עד 500,000 ₪.
  • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוך זה עד 6 חודשי גרייס. 
  • ריבית:  ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
  • בטחונות: 10% בעבור סכום של עד 300 אלף ₪ ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 אלף ₪, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה.


המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה: 

  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים.