מסלול השקעות בתעשייה


מסלול השקעות בתעשייה

מהו מסלול השקעות בתעשייה?

על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי להשקעות בתעשייה  במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

  • ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.
  • במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 90% מסכום ההשקעה או עד 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבינהם.


תנאי ההלוואה:

עסק בינוני או עסק קטן בעל ותק פעילות של שלוש שנים ומעלה. מטרות ההלוואה הן: רכישת נכסים יצרניים, השקעה במו"פ תעשייתי, העסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מאלה. סכום ההלוואה – הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% ממחזור העסקים של העסק בשנה קלנדרית קודמת.

שיעבוד ספציפי: ככל שההלוואה ניתנת לצורך רכישת נכס יירשם שיעבוד ספציפי על הנכס להבטחת פרעון ההלוואה הנערבת. תקופת ההלוואה – עד 12 שנים, גרייס עד שישה חודשים.

עסק יצואן – עסק קטן או בינוני שהיקף הייצוא השנתי שלו עולה על 250,000 דולר סכום ההלוואה המקסימאלי הינו 12% ממחזור המכירות השנתי של העסק.

ככל שיתרת ההלוואה המקורית נמוכה מ-50% מהסכום שהועמד במקור ניתן להמירה לתנאי ההלוואה המשלימה ללא גרייס של חצי שנה.

במידה וההלוואה שניתנה לעסק לא מהווה את הסכום המקסימלי האפשרית בהתאם למחזור העסקים, רשאי העסק להגיש בקשה להלוואה משלימה בתום שישה חודשים.


המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  • הלוואה במסלול השקעות בתעשייה לעסקים קטנים ובינוניים בעלי ותק פעילות של 3 שנים ומעלה - עד 12 שנה. 

  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים.
  • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.