מסלול השקעה


מסלול השקעה

מסלול השקעות

מסלול זה נועד לסיוע לעסקים הנתקלים בבעיות מימון לצורך הרחבת העסק או לצורך ביצוע השקעה בעסק.
מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במסלול השקעות עד 8 מיליון ₪, בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י הגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי בה משתתפים נציגי הבנק.

 

תנאי ההלוואה:

 • סכום מקסימלי: 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ או 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוך זה עד 6 חודשי גרייס. 
 • ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
 • בטחונות: עד 25%.

עסק יצואן – עסק קטן או בינוני שהיקף הייצוא השנתי שלו עולה על 250,000 דולר סכום ההלוואה המקסימאלי הינו 12% ממחזור המכירות השנתי של העסק.

ככל שיתרת ההלוואה המקורית נמוכה מ-50% מהסכום שהועמד במקור ניתן להמירה לתנאי ההלוואה המשלימה ללא גרייס של חצי שנה.

במידה וההלוואה שניתנה לעסק לא מהווה את הסכום המקסימלי האפשרית בהתאם למחזור העסקים, רשאי העסק להגיש בקשה להלוואה משלימה בתום שישה חודשים.


המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

             מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - מוגדר כעסק קטן.

             מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ - מוגדר כעסק בינוני.

 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל
 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.