הלוואה בערבות המדינה

לבדיקת זכאות חינם

מסלול עסק בהקמה

קרא עוד

מסלול הון חוזר

קרא עוד

מסלול השקעה

קרא עוד

מסלול השקעות בתעשייה

קרא עוד

הכנת תכנית עסקית מפורטת

הגשת התכנית העסקית לקרן ולבנק

ביקור בעסק

אישור הבנק

קבלת הלוואה

עסק אשר קיבל בעבר הלוואה מהקרן, וכבר שילם מחצית מהלוואה ניתן להגיש בקשה נוספת בהתאם לדרישות של מסלול הלוואה , בנוסף עסק שקיבל הלוואה פחות מסך 500,000 ₪. או פחות מ8% ממחזור המכירות השנתי כיום, יכול להגיש בקשה נוספת להלוואה לאחר חצי שנה מיום אישור ההלוואה.
ניתן לפרוע את הלוואה הקיימת באמצעות קבלת ההלוואה חדשה.
להלן טבלת פירוט עבור הביטחונות  הנדרשים וערבות המדינה:

ערבות המדינהביטחונות נדרשים
עסק בהקמה85%10% (עבור 300,000 ₪ והיתרה לפי 25%)
מסלולים נוספים70%25%
 
בהלוואה במסלול עד 100 אלף ש"ח – ניתן להחליף את הביטחונות בערבות על מלוא גובה סכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.
בהלוואה במסלול עסקים בהקמה – ניתן להחליף את הביטחונות בערבות של עד 40% מסכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.
חשוב לדעת: בנוסף לביטחונות המפורטים, נדרשת ערבות אישית של הבעלים, זו מהווה תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה ומימושה קודם לכל מימוש ערבות מדינה לבנקים
מחזור הלוואה קיימת תתאפשר עד 50% מסכום ההלוואה המאושרת , בנוסף לא ניתן למחזר אשראי באותו הבנק אשר עליו מופנת הבקשה להלוואה בערבות מדינה.
בעסק קטן ובעסק בהקמה: הבנק יקבל ערבות אישית מאת כל אחד מבעלי העסק המחזיק 5% ומעלה מהון המניות, בסכום שלא יפחת ממלוא סכום ההלוואה (להלן: "ערבות הבעלים"). היה אחד מבעלי העסק תאגיד, ימציא התאגיד ערבות או בטוחה אחרת הכול על פי שיקול דעתו של הבנק ובאישור הוועדה. במידה ואחד מבעלי המניות מחזיק בפחות מ-5% מהון המניות, אך הינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של אדם המחזיק מעל 5% מהון המניות, יקבל הבנק גם את ערבותו המלאה של קרוב המשפחה. במקרים חריגים יוכל הבנק ו/או העסק לבקש מהגוף המתאם לשנות את ערבויות בעלי המניות. הגוף המתאם ייתן את אישורו לאחר שקיבל את אישור המדינה והדבר יובא לאישורה של ועדת האשראי.
במידה והלווה הוא עוסק מורשה, תהיה רשאית ועדת האשראי לדרוש את ערבות בן/בת הזוג של בעלי העסק על פי שיקול דעתה.
בעסק בינוני:
  • היה והעסק בבעלות 10 בעלים או פחות, סכום ערבות הבעלים יעמוד על המכפלה של שיעור ערבות הבעלים בסכום ההלוואה. שיעור ערבות הבעלים יהיה כלהלן: שיעור ערבות בעלים= אחוז הבעלות + (מספר הבעלים\10 X אחוז הבעלות) כאשר מספר הבעלים הינו בין 2 ל10.
  • היה והעסק בבעלות 11 בעלים ויותר, סכום ערבות הבעלים יעמוד על המכפלה של פעמיים שיעור הבעלות בסכום ההלוואה.
  • היה ואחד מבעלי העסק הינו תאגיד, ימציא התאגיד ערבות או בטוחה אחרת הכול על פי שקול דעתו של הבנק ובאישור הוועדה.
  • שיעור הערבות של כל ערב לא יעלה על 100% מסכום ההלוואה.

חשוב לדעת: ערבות הבעלים הינה תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה ומימושה קודם לכל מימוש ערבות מדינה לבנקים.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, נועדה לסייע לעסקים שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי באופן רגיל, וזאת לאור מחסור בביטחונות או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו לו בבנקים.
ההלוואות ניתנות בריבית עפ"י שיקולי הבנק ובטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה המאושרת.
יתרונות נוספים של הקרן הינם: סיוע לעסקים מכל תחומי העיסוק, הלוואות גם לעסקים חדשים וגם לעסקים קיימים וכן בחינה של הבקשה להלוואה לגופו של עניין מבחינה עסקית.

עפ"י הגדרות הקרן אין מניעה בתנאי הסף מחברות סטארט אפ להגיש בקשה לקרן, כאשר כל בקשה נבדקת לגופו של עניין. חשוב להבהיר כי יכולת ההחזר להלוואת הקרן תיבדק בהתאם לתזרים הצפוי מפעילות שוטפת של העסק ולא מהזרמות כספים ממקורות אחרים. בבדיקה בקרן יינתן דגש בבדיקת שלבי מוכנותו של המוצר לשיווק, קיומן של הצהרות כוונות מלקוחות/הזמנות/תחילת מכירות, פוטנציאל שוק וכמובן הון עצמי, סכומים שהושקעו עד כה וכו'.
בכל מקרה, אנו ממליצים לבחון גם אפיקי מימון אחרים, שלעיתים עשויים להיות מתאימים יותר, כגון קרן המדען הראשי, קרנות הון סיכון, משקיעים חיצוניים וכדומה.

כן. לאחר תקופה של לפחות חצי שנה מסיום תקופת הגרייס ניתן לבצע התאמת בטחונות ראשונה בהתאם ליתרת ההלוואה הקיימת. לאחר מכן, ניתן לבצע התאמות נוספות מדי חצי שנה ולכל אורך חיי ההלוואה. לצורך ביצוע התאמת בטחונות יש לפנות לסניף הבנק דרכו בוצעה ההלוואה. ביצוע ההתאמה מותנה באישור סניף הבנק ובאישורה של הגוף המתאם.
שלב ראשון – הגשת בקשה הגוף המתאם הכוללת תכנית עסקית ואת כל הטפסים הנדרשים.
שלב שני – בדיקה של הגוף המתאם בנוגע ליכולת פירעון ההלוואה של העסק ומתן המלצה לבנק.
שלב שלישי – בדיקת הבנק את יכולת העסק לפרוע את ההלוואה וקבלת החלטה בנוגע למתן ההלוואה.
שלב רביעי – דיון בוועדת אשראי בנוגע לשאלת מתן ההלוואה, גובה ההלוואה המאושרת ותנאיה.

במידה והבקשה נדחתה על ידי הגוף המתאם ניתן להגיש בקשה לדיון נוסף בועדת הערר עד חודשיים מקבלת מיום מכתב הדחייה. על מגיש הערר למלא את טופס הערר המופיע באתר וכן לשלם במקביל את האגרה לטובת החשב הכללי בסך 466 ₪. אם הקרן נדחית על ידי וועדת האשראי של הבנק, שלא בגין מידע עסקי, ניתן תוך 45 יום לבקש להעביר את הבקשה לבנק אחר. אם גם בבנק השני הבקשה תידחה, יש להמתין 6 חודשים עד לבקשה חוזרת.
במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים קיים מסלול המיועד לעסקים בהקמה אשר במסגרתו שיעור ערבות המדינה הינה 85% והביטחונות 10% עד 300 א' ₪ ועל היתרה 25%. במסגרת בדיקת גיזה לעסקים בהקמה בהתאם להנחיות משרד האוצר נלקחים בחשבון בין היתר ניסיון היזם בתחום המבוקש.
מחזור ההכנסות שעל פיו מחושב גובה ההלוואה המקסימאלי הינו גובה ההכנסות בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה.
על פי תנאי הסף של הקרן, עסק שאחד מחשבונותיו או חשבונות בעליו מוגבלים או לפני הגבלה, אינו יכול לקבל הלוואה בקרן. במידה וההגבלה הוסרה, אין מניעה לפנות לקרן (אין דרישה ל"תקופת צינון"), אך יש לקחת בחשבון שהיסטוריה עסקית שלילית ככל שהיא טרייה יותר, אינה מוסיפה לסיכויי אישור ההלוואה.
החזרת שקים מסיבת א.כ.מ אינה סימן חיובי, ועשויה להעיד על קשיי תזרים והתנהלות כללית של העסק, עסק שהבנק החזיר לו המחאות לאחרונה ואינו מוגבל יכול להגיש בקשה לקרן, במידה והחזרי השקים הינם רק אירוע זמני לגביו יתקבלו הסברים סבירים, ושאר נתוני העסק הינם חיובים, אין מניעה שתאושר לעסק הלוואה, אך כאמור, במקרים רבים החזרות אלו הם רק סימפטום למצב עסקי בעייתי.
לעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

אודותינו

דור מנוף פיננסי בע"מ הינה חברה המתמחה בגיוס אשראי לעסקים קיימים ולעסקים בהקמה בישראל, מגורמים בנקאיים ומהקרנות השונות כמו קרן בערבות מדינה, קרן בנק הפועלים, הסוכנות היהודית וקרנות אחרות.

יועצי החברה מסייעים בהכנת המסמכים עבור בקשת ההלוואה ומגישים אותם למקורות המימון בהתאם לפרופיל ההשקעה הנדרש ולהיתכנות קבלת ההלוואה המבוקשת.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הלוואות מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי של רואה חשבון ועורך דין בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המקסימלית עבור הלקוח.

החברה דואגת לספק ללקוחותיה ייעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך כל הדרך, על מנת להשיג עבורם
את ההלוואות וגיוס האשראי הטוב ביותר שניתן. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת לקוחותינו המרוצים
ונעשה את כל אשר אפשר על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר.
  • יגאל אלון 94, תל אביב יפו, ישראל
  • מגדלי אלון 2 קומה 5